ALGEMENE VOORWAARDEN

Artikel 1 - Identiteit van de verkoper

 

De website, toegankelijk via het adres http://www.jxwll.shop of http://www.jxwll.be of http://www.jxwll.nl , hierna genoemd “Website”, is uitgebaat door Dawes and Company BVBA, hierna genoemd “JXWLL”:

 

Dawes and Company BVBA
Abtsherbergstraat 13
2500 LIER

 

Artikel 2 - Definities

 

 1. Verkoper: JXWLL

 2. Koper: iedere natuurlijke persoon die, uitsluitend voor niet-beroepsmatige doeleinden, door JXWLL op de markt gebrachte producten of diensten verwerft of gebruikt.

 3. Overeenkomst op afstand: elke overeenkomst tussen JXWLL en de Koper inzake goederen of diensten die wordt gesloten in het kader van een door de leverancier georganiseerd systeem voor verkoop of dienstverlening op afstand waarbij, voor deze overeenkomst, uitsluitend gebruik gemaakt wordt van een of meer technieken voor communicatie op afstand tot en met de sluiting van de overeenkomst zelf.

 4. Goederen: elk product dat te koop wordt aangeboden door JXWLL op de Website.

 5. Website: de website van de Verkoper, toegankelijk via https://www.jxwll.shop

 6. Techniek voor communicatie op afstand: ieder middel dat, zonder gelijktijdige fysieke aanwezigheid van JXWLL en de Koper kan worden gebruikt voor de sluiting van de overeenkomst tussen deze partijen.

 

Artikel 3 - Toepasselijkheid

 

 1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van JXWLL als webwinkelier aan de Koper, iedere natuurlijke persoon die, uitsluitend voor niet-beroepsmatige doeleinden, op de markt gebrachte producten en/of diensten verwerft of gebruikt.

 2. Om een bestelling te kunnen plaatsen, moet je minstens 18 jaar oud zijn. Als je geen 18 bent, vragen we je om de bestelling door je ouders of wettelijke voogd te laten plaatsen. Als we merken dat de bestelling is geplaatst door een minderjarige, behouden we ons het recht om dergelijke bestelling te weigeren.

 3. Van één of meer bepalingen in deze Algemene Voorwaarden kan uitsluitend worden afgeweken indien dit uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen. De overige bepalingen van deze voorwaarden blijven in dat geval onverkort van kracht.

 4. Algemene Voorwaarden die de Koper hanteert zijn niet van toepassing, tenzij hiermee uitdrukkelijk door JXWLL wordt ingestemd.

 5. JXWLL behoudt zich het recht om de Algemene Voorwaarden op ieder ogenblik te wijzigen en/of aan te vullen voor toekomstige bestellingen.

 6. Door het gebruik van de Websites van JXWLL en/of het plaatsen van een bestelling aanvaardt de Koper deze Algemene Voorwaarden alsmede alle andere rechten en plichten zoals die staan vermeld op de website.

 7. Indien één of meerdere bepalingen van deze Algemene Voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk onwettig, nietig of voor enige andere reden niet afdwingbaar zou(den) zijn, dan zal deze voorwaarde geacht worden te kunnen worden afgescheiden van deze Algemene Voorwaarden en niet de geldigheid en afdwingbaarheid van de overige bepalingen beïnvloeden. Deze Algemene Voorwaarden vormen de volledige overeenkomst tussen de Koper en JXWLL, met betrekking tot de erin opgenomen materie. 

 

Artikel 4 - Aanbiedingen en totstandkoming overeenkomsten

 

 1. Aanbiedingen zijn geldig, zolang zij op de Website worden vermeld en zolang de voorraad strekt.

 2. Indien het aanbod onderworpen is aan bepaalde voorwaarden, dan wordt dit uitdrukkelijk vermeld in het aanbod.

 3. JXWLL beschrijft altijd zo volledig en nauwkeurig mogelijk wat ze verkopen en hoe het bestelproces zal verlopen. De beschrijving is in ieder geval voldoende gedetailleerd om je een goede beoordeling te laten maken. In het geval dat JXWLL gebruik maakt van afbeeldingen voor de aangeboden goederen en/of diensten, worden deze zo nauwkeurig mogelijk en waarheidsgetrouw weergegeven. Vergissen is echter menselijk en als JXWLL zich overduidelijk vergist heeft, is deze niet verplicht om alsnog te leveren.

 4. Een overeenkomst komt tot stand en is definitief op het moment dat een orderbevestiging aan de Koper is overhandigd, dan wel per mail is verzonden naar het door de Koper opgegeven e-mailadres, en zodra JXWLL voor de betalingstransactie met krediet- of debetkaarten de goedkeuring door de uitgever van de kaart heeft ontvangen.

 5. In het geval dat dat uitgever van de kaart weigert om in te stemmen met de betaling, kan JXWLL niet verantwoordelijk worden gesteld voor vertragingen bij de levering en/of niet-levering van de door de Koper gedane bestelling. Bestellingen zonder geldige betaling op naam van de geregistreerde kaarthouder worden niet aanvaard of verwerkt. 

 

Artikel 5 - Bestelling

 

Om online een product aan te kopen dient het product toegevoegd te worden aan het winkelmandje, waarna de contact- en facturatiegegevens van de Koper dienen te worden ingegeven.  Hierna kan de Koper de wijze van levering kiezen: levering op een Belgisch of Nederlands adres. Bij de laatste stap komt de Koper terecht op een overzichtspagina, waar de Algemene Voorwaarden aanvaard worden en de betaling bevestigd wordt door het indrukken van de bestelknop. Als deze stappen doorlopen zijn, is de aankoop definitief. 

 

Artikel 6 - Prijzen

 

Ten aanzien van consumenten binnen de Europese Unie worden alle prijzen uitgedrukt in euro en zijn deze inclusief BTW of enige andere belasting opgelegd door de overheden. Leveringen buiten de Europese Unie kunnen leiden tot taksen die door de ontvanger moeten betaald worden, voor zover dit toegelaten wordt door de lokale consumentenbeschermingswetgeving. Als dit het geval is, zal dit uitdrukkelijk vermeld worden voor het sluiten van de overeenkomst.

De prijs wordt gefactureerd in de valuta waarin de Koper zijn bestelling heeft geplaatst.

 

 1. De Koper is de prijs verschuldigd waarmee akkoord is gegaan tijdens de laatste stap van het bestelproces en welke JXWLL in haar orderbevestiging heeft medegedeeld. Kennelijke fouten in de prijsopgave, zoals evidente onjuistheden, kunnen ook na de totstandkoming van de overeenkomst door JXWLL worden gecorrigeerd.

 2. Leveringskosten en retourkosten worden duidelijk aan de Koper meegedeeld. Ten aanzien van bepaalde betaalmethoden gelden nadere voorwaarden met betrekking tot de bezorgmethode en de eventuele kosten. Dit wordt duidelijke aan de Koper meegedeeld

 

Artikel 7 - Betaling

 

 1. Bij bestellingen via de Website kan op volgende wijzen betaald worden:

  • Mastercard;

  • Visa;

  • Paypal;

  • Bancontact;

  • Ideal.

  JXWLL kan de betalingsmogelijkheden in de toekomst uitbreiden. Uitbreiding van de betalingsmogelijkheden zullen tevens worden bekendgemaakt via de Website.

 2. Indien voor een betaalwijze met een kredietkaart wordt gekozen, dan zijn hierop de voorwaarden van de desbetreffende kaartuitgever van toepassing. JXWLL is geen partij in de relatie tussen de Koper en de kaartuitgever.

 3. Om een veilige betaling en de veiligheid van de persoonsgegevens van de Koper te waarborgen, worden de transactiegegevens versleuteld met SSL technologie over internet verstuurd. Om met SSL te betalen heeft u geen speciale software nodig. U herkent een veilige SSL-verbinding aan het “slotje” in de onderste statusbalk van uw browser.

 

Artikel 8 - Levering en leveringstermijn

 

 1. Alle goederen worden geleverd op het door de Koper bij de bestelling opgegeven adres in België of Nederland.

 2. Bestellingen worden zo snel mogelijk behandeld en afgeleverd. JXWLL streeft ernaar om de bestelling binnen de 3 werkdagen na bestelling te leveren.

 3. Als er niet tijdig geleverd kan worden, verwittigt JXWLL de Koper voor het verstrijken van de voorziene leveringstermijn. Als JXWLL dit niet doet, kan de Koper kosteloos afzien van de bestelling. In dat geval betaald JXWLL uiterlijk binnen 30 dagen na ontbinding terug.

 4. Indien JXWLL wegens stocktekort of andere onvoorziene problemen een artikel niet kan leveren dan wordt dit aan de klant terugbetaald binnen een termijn van 7 werkdagen.

 5. De verzendingen gebeuren steeds op risico van JXWLL . De Koper moet zich bijgevolg geen zorgen maken over goederen die verloren zouden gaan in de post. Worden goederen echter teruggezonden, dan is de Koper verantwoordelijk voor het transport.

 6. Zodra de te leveren producten op het opgegeven afleveradres zijn geleverd, gaat het risico, waar het deze producten betreft, over op de Koper.

 7. De Koper of enig ander persoon dient aanwezig te zijn op het opgegeven adres op het moment van de levering van het product om dit in ontvangst te nemen. Wanneer dit niet het geval is, wordt een tweede afspraak gemaakt met de Koper voor de levering van het product.

 8. JXWLL is niet aansprakelijk voor mislukte leveringen wanneer:

  • de Koper een onjuist of verouderd adres opgeeft;

  • niemand aanwezig is op het adres opgegeven door de Koper;

  • de Koper niet ogenblikkelijk (binnen 24 uren) een juist/nieuw adres opgeeft.

 9. De totale aansprakelijkheid van JXWLL bij tekortkoming aan haar verplichtingen zal in geen geval hoger zijn dan de aankoopprijs van het product / de producten in kwestie. 

 

Artikel 9 - Herroepingsrecht

 

 1. De Koper heeft gedurende 14 dagen vanaf de levering of het sluiten van de overeenkomst het recht om te beslissen de goederen niet te houden. De Koper kan de bestelling in dergelijk geval, zonder betaling van een boete en zonder opgave van reden terugsturen. Binnen 14 werkdagen nadat de bestelling is ontvangen door JXWLL, of nadat de Koper heeft aangegeven te willen afzien van de overeenkomst, wordt de volledige aankoopprijs ervan terug betaald aan de Koper.

 2. JXWLL behoudt zich het recht om te wachten met de terugbetaling, tot het moment waarop deze de goederen in kwestie heeft teruggekregen of tot er door de Koper wordt aangetoond dat de goederen zijn teruggezonden, al naar gelang welk tijdstip eerst valt.

 3. Tijdens de eerste 14 dagen na de levering wordt er van de Koper verwacht dat deze zorgvuldig omgaat met zowel de bestelling als de verpakking. Als de Koper de goederen nog wenst terug te sturen zoals hierboven omschreven, mag deze de goederen enkel in die mate uitpakken of gebruiken als nodig is om te kunnen beoordelen of deze het goed wenst te behouden. Teruggestuurde goederen mogen bijgevolg dan ook niet gebruikt zijn.
  Gelieve het retourformulier te gebruiken dat u bij uw order vindt. 

 4. JXWLL behoudt zich het recht voor een waardevermindering in rekening te brengen indien goederen bij retour beschadigd, gebruikt of vuil zijn of indien de originele verpakking of labels ontbreken.

 5. Het terugsturen van de goederen moet gebeuren samen met alle geleverde toebehoren, in de originele staat en indien mogelijk samen met de originele verpakking. Daarenboven moet er rekening gehouden worden met de instructies vermeld in deze Algemene Voorwaarden.

 

Artikel 10 - Eigendomsvoorbehoud

 

 1. Eigendom van een product gaat, niettegenstaande de feitelijke levering, pas op de Koper over, nadat deze de betaling die verschuldigd is voor dit product volledig heeft voldaan, daaronder mede begrepen vergoeding van rente en kosten.

 2. De Koper mag de producten, voordat de eigendom daarvan is overgegaan, niet belasten, verkopen, doorleveren, vervreemden of anderszins bezwaren.

Artikel 11 - Conformiteit en garantie

 1. JXWLL garandeert dat de producten conform zijn aan de bestelling en voldoen aan de normale verwachtingen die de Koper mag hebben rekening houdende met de specificaties van het product. JXWLL verzekerd daarenboven dat haar goederen voldoen aan alle op het ogenblik van de bestelling bestaande wetten.

 2. De Koper beschikt als consument over een wettelijke garantie van 2 jaar op goederen die hij bij ons koopt. Tijdens deze periode en binnen de wettelijke grenzen zorgen wij voor de kosteloze vervanging of herstelling van goederen die een gebrek vertonen dat onder de wettelijke garantie valt. Tijdens de eerste zes maanden, kan je sowieso een beroep doen op de garantie. Daarna moet de Koper eerst aantonen dat de gebreken in het goed niet veroorzaakt zijn door abnormaal gebruik ervan.

 3. Om een beroep te doen op een garantie, moet de Koper zijn aankoopbewijs of de factuur kunnen voorleggen. Bewaar deze dus altijd goed. Garanties zijn niet overdraagbaar. Elk gebrek dient binnen de 2 maanden na vaststelling ervan te worden gemeld. Nadien vervalt elk recht op herstelling of vervanging.

 4. Let op: wij geven nooit garantie voor gebreken die o.a. ontstaan ten gevolge van ongelukken, verergering van de toestand door nalatigheid, valpartijen, gebruik van het goed in strijd met het doel waarvoor het ontworpen werd, het niet naleven van de was-of gebruiksinstructies, hardhandig gebruik, abnormaal, commercieel of incorrect gebruik. 

 

Artikel 12 - Overmacht     

 

 1. In geval van overmacht is JXWLL niet gehouden haar verplichtingen na te komen. In dat geval kan zij ofwel haar verplichtingen opschorten voor de duur van de overmacht, ofwel de overeenkomst definitief ontbinden.

 2. Overmacht is elke omstandigheid buiten de wil en controle van JXWLL die de nakoming van haar verplichtingen geheel of gedeeltelijk verhindert. Hieronder begrijpen wij onder meer maar niet beperkt tot: epidemie en lock down, stakingen, brand, bedrijfsstoringen, energiestoringen, storingen in een (telecommunicatie-) netwerk of verbinding of gebruikte communicatiesystemen en/of het op enig moment niet beschikbaar zijn van de website, niet of niet-tijdige levering van toeleveranciers of andere ingeschakelde derden,…

 

Artikel 13 - Intellectuele eigendom

 1. De Koper erkent uitdrukkelijk dat alle rechten van intellectuele eigendom van weergegeven informatieve, mededelingen of andere uitingen met betrekking tot de producten en/of de Website berusten bij JXWLL, haar toeleveranciers of andere rechthebbenden.

 2. Onder intellectuele eigendomsrechten worden verstaan octrooi-, auteurs-, merk-, tekeningen- en modellenrechten en/of andere (intellectuele eigendoms-)rechten, waaronder al dan niet octrooieerbare technische en/of commerciële knowhow, methoden en concepten.

 3. Het is de Koper verboden gebruik te maken van en/of wijzigingen aan te brengen in de intellectuele eigendomsrechten zoals beschreven in dit artikel, als bijvoorbeeld reproductie zonder uitdrukkelijke voorgaande schriftelijke toestemming van JXWLL, haar toeleveranciers of andere rechthebbenden, tenzij het louter gaat om privégebruik van het product zelf. 

 

Artikel 14 - Klachtenprocedure

 

 1. JXWLL doet al het mogelijke om haar klanten 100% tevreden te stellen. Als de Koper toch klachten zou hebben over haar diensten en/of producten kan deze JXWLL contacteren via onze klantendienst. Wij streven ernaar elke mail binnen de 72 uur te beantwoorden.

 2. Bij elke klacht wordt er getracht om deze binnen de 72 uur te behandelen. 

 3. Naast de interne klachtenprocedure van de webshop, kan u steeds terecht bij het Europese ODR-platform:  http://ec.europa.eu/consumers/odr 

 

Artikel 15 - Toepasselijk recht en bevoegde rechter

 

 1. Op alle aanbiedingen en overeenkomsten is uitsluitend Belgisch recht van toepassing.
  De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitdrukkelijk uitgesloten

 2. Alle geschillen die verband houden met of voortvloeien uit aanbiedingen van JXWLL of overeenkomsten die met haar gesloten zijn, worden voorgelegd aan de bevoegde rechtbanken en hoven van België, tenzij een dwingende rechtsbepaling uitdrukkelijk een andere rechter als bevoegd aanwijst.

 

Artikel 16 - Diverse bepalingen

 

 1. Voor alle bijkomende inlichtingen of opmerkingen met betrekking tot deze Algemene Voorwaarden kan u contact opnemen met JXWLL op volgend adres: klantendienst@jxwll.shop.
   

Artikel 17 - Solden en promoties

 1. Tijdens de solden en periodes waarin een promotie loopt, geldt de prijs die op de check-outpagina verschijnt.

 2. Alle kortingen zijn geldig op de aangeduide producten en zolang de voorraad strekt.